AVALEHT > UUDISTE ARHIIV > Teemaplaneeringu avalik väljapanek
 
 
 

Teemaplaneeringu avalik väljapanek

Jõelähtme Vallavalitsus teatab, et 5. oktoobrist kuni 5. novembrini 2009 toimub Jõelähtme valla osa teemaplaneeringu “Rebala muinsuskaitseala asustust ja maakasutust suunavad tingimused” avalik väljapanek.
Üldplaneeringu avalikustamise järgne avalik arutelu toimub 11. detsembril 2009 algusega kell 17.00 Kostivere alevikus Kostivere mõisa saalis (juhataja Tiina Rämmeld, 6081535).

Üldplaneeringu koostamise algataja, korraldaja ja planeeringu kehtestaja on Jõelähtme Vallavalitsus/-volikogu, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, tel 6054 887, kantselei@joelahtme.ee; üldplaneeringu koostaja on OÜ Ruum ja Maastik, Olevimägi 16, 10123 Tallinn, info@ruumjamaastik.ee.

Jõelähtme valla üldplaneeringu osa teemaplaneeringu “Rebala muinsuskaitseala asustust ja maakasutust suunavad tingimused” koostamise aluseks on Jõelähtme Vallavolikogu otsus nr 35, millega algatati 22. veebruaril 2006 teemaplaneeringu koostamine.

Valla kehtiva üldplaneeringu täpsustava teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on üldiste arengusuundade ning elamuehituse määramine Rebala Muinsuskaitseala territooriumil.

Nagu kõik planeeringud, nii on ka teemaplaneering ühiskondlik kokkulepe, mille erinevateks osapoolteks on vald, Muinsuskaitseamet, Maa-amet jt. ametkonnad ning maaomanikud. Peale teemaplaneeringu kehtestamist saab see omakorda aluseks detailplaneeringute  koostamisel.

Planeeringu üldeesmärk on planeerimisseaduse (RT I, 09.12.2002, 99, 579) § 8 lg 2 p 2 alusel koostada planeering, mis täiendab ja täpsustab Jõelähtme valla üldplaneeringuga määratud arengu põhisuundi ja tingimusi Rebala muinsuskaitseala osas lähtudes muinsuskaitseala eesmärgist. Teemaplaneering koostatakse muinsuskaitsealal järgmiste külade kohta: Kallavere, Ülgase, Kostiranna, Manniva, Rebala, Võerdla, Koila, Koogi (osaliselt), Jõelähtme, Parasmäe, Kostivere alevik, Loo, Vandjala, Jõesuu (osaliselt), Maardu (osaliselt), Saha (osaliselt). Teemaplaneeringu muinsuskaitseliseks eesmärgiks on seatud ainulaadse, suure teadusliku ning kultuurilise väärtusega ajaloolise põllumajandusmaastiku ning seda kujundavate elementide (külad, talud, krundid, kõlvikud ja nende ajaloolised piirid, arheoloogia-, ajaloo-, tehnika-, kunsti- ja loodusmälestised) säilitamine ja kaitse. Samuti on oluliseks peetud võimaluste loomine kultuurimälestiste ja looduse kompleksseks ja süstemaatiliseks uurimiseks põllumajandusajaloo, etnograafia ja loodusteaduste alal ning maaviljeluse ajaloos kahe ja poole aastatuhande jooksul toimunud arengu eksponeerimine.

Rebala teemaplaneering on vastu võetud Jõelähtme Vallavolikogu poolt 03.09.2009.

Rebala teemaplaneeringu koostamisega paralleelselt viidi läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärk on üldplaneeringu elluviimisega kaasnevate oluliste keskkonnamõjude väljaselgitamine, mõjude olulisuse ja ulatuse hindamine ning leevendavate meetmete väljatöötamine negatiivsete mõjude vähendamiseks. Sobivamate leevendusmeetmete valimine on toimunud kogu arendusprotsessi vältel erinevate osapoolte (otsustaja, ekspert, arendaja, kohalikud elanikud) koostöös. Riigipiiriülest keskkonnamõju teemaplaneeringu “Rebala muinsuskaitseala asustust ja maakasutust suunavad tingimused” koostamise ja elluviimisega ei kaasne.

Teemaplaneeringu materjalidega on võimalik tutvuda alates 25. septembrist kuni 11. detsembrini 2009 järgmiselt:
Jõelähtme vallamaja kantseleis, E,T,N kell 8.15-16.30, K 8.15-18.00, R 8.15-14.00, kontakt tel 6054 887, e-post kantselei@joelahtme.ee
Kostivere raamatukogus, E-R kell 13-19, kontakt tel 6081 653, e-post kostivere.rmtk@mail.ee
Jõelähtme Rahvamajas, kontakt tel 603 3053, e-post maie@joelahtmerahvamaja.ee
Jõelähtme valla veebilehel: http://www.joelahtme.ee/index.php?page=61&action=article&article_id=223

Vastavalt planeerimisseadus § 20 on igal isikul õigus avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. Vastuväide on mingi planeeringulahenduse kohta mittenõustuva seisukoha esitamine või väide, et planeeringu menetlemisel ei ole täidetud seaduse nõudeid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada üldplaneeringu kohta üldplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul 5. oktoobrist kuni 5. novembrini 2009 kirjalikult Jõelähtme Vallavalitsusele (Jõelähtme küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, kontakt tel 6054 887, e-post kantselei@joelahtme.ee). Siinkohal palume esitada ainult põhjendatud vastuväiteid või ettepanekuid, mis arvestavad olulisi asjaolusid ning mille üle oleks võimalik kaaluda põhjendatud huvi.

 
Home Design By Dotcomwebdesign.com Powered By CMSimple Home

Manniva küla